Beijerinstitutet

Kjell och Märta Beijers Stiftelse har hittills bidragit med anslag om ca 145 miljoner kronor till Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm. Beijerinstitutet grundades 1975 genom en donation från Kjell och Märta Beijers Stiftelse och reorganiserades 1991 med fokus på ekologisk ekonomi.

Beijerinstitutet är idag en av världens ledande institutioner för forskning inom ekologisk ekonomi. Det är ett nätverksbaserat forskningsinstitut med hög internationell profil och en styrelse bestående av världsledande forskare. Forskningen kombinerar ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv med målet att, i både tanken och praktiken, bygga ett robust och långsiktigt hållbart samhälle. Man arbetar utifrån insikten att människor och natur är så starkt sammankopplade att de bör betraktas som ett sammanvävt social-ekologiskt system och bedriver därför ett tvärvetenskapligt arbete som engagerar alltifrån ekonomer och ekologer till arkitekter och beteendevetare.

– Jag ser Beijerinstitutet som en sorts plattform för att förstå den värld vi lever i, säger Carl Folke, professor i naturresurshushållning och institutets föreståndare. Vi nyskapar förståelse för sambandet mellan människa och natur. Ett samband som alltid funnits där men som många tappat bort, inte minst i de två senaste generationerna.

Forskningen handlar exempelvis om att utarbeta nya tankemodeller och en terminologi anpassad till vår tid. Institutet har bidragit till att introducera och etablera nya begrepp som ”naturkapital”, ”ekosystemtjänster” och ”ekologiskt fotavtryck” och har genom otaliga rapporter påverkat såväl regeringar som FN-organ och Världsbanken. En rapport som Beijerinstitutet bidrog till låg till exempel till grund för FN-rapporten Resilient People, Resilient Planet – A Future Worth Choosing som användes vid klimattoppmötet i Rio 2012.

Att utveckla ekonomiska teorier som inkluderar socio-ekologiska aspekter står också på agendan, liksom att undersöka hur vi bättre kan förvalta haven för ett rättvist utnyttjande av jordens matresurser. Men forskningen vid Beijerinstitutet kan också handla om att något så konkret som hur stockholmare kan bli både friskare och rikare genom att ta vara på naturens ekosystemtjänster. Om bland annat detta handlade rapporten Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen som publicerades av Stockholms läns landsting 2013.

– Vi vill att Beijerinstitutet ska vara en unik, transdisciplinär forskningsverksamhet där innovativa idéer kan blomstra. Genom att kombinera nya former av samarbeten med ett holistiskt perspektiv hoppas vi få de insikter som behövs för att stärka samhällens och ekosystems kapacitet att möta en värld som snurrar allt snabbare, säger Carl Folke.

Läs mer om Beijerinstitutet