Andra viktiga anslag

Andra viktiga anslag

Professur i entreprenörskap vid Uppsala universitet.

Stiftelsen har bidragit med 5 mkr till finansieringen av Anders Walls professur i entreprenörskap vid Uppsala universitet. Professuren tillsattes 2005 och inom ramen för den arrangeras årliga föreläsningar vid universitet om entreprenörskap för studenter. Ett antal kända företagare och unga entreprenörer har varit talare vid föreläsningarna med deltagande av nära 2.000 studenter varje år.

Unga Forskare

Stiftelsen har under många år stött Förbundet Unga Forskare, med bl.a resestipendier och en årlig utställning vid Tekniska Museet i Stockholm med forskningsprojekt av gymnasieelever. Stiftelsen har också lämnat bidrag till forskarskolan Rays och till olika organisationer som verkar för ökat intresse bland allmänheten för naturvetenskaplig forskning, t.ex. tidskriften Forskning & Framsteg.

Lärarpris

I samarbete med Kungl Vetenskapsakademien finansierar stiftelsen utdelning av Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvar Lindqvists minne. Priset utdelas årligen till lärare i naturvetenskap från gymnasier i hela Sverige.  Stiftelsen bidrar även till KVA:s ”inspirationsdagar” för lärare i naturvetenskapsämnen.

Kinesiska studenter i Uppsala

Stiftelsen har sedan flera år finansierat stipendier som gör det möjligt för studenter från Kina att bedriva studier vid Uppsala universitet. Stödet ges genom en särskild stiftelse som bildats tillsammans med universitetet.

Musik

I samarbete med Kungl Operan i Stockholm och Anders Walls Stiftelse finansierar stiftelsen utdelning av ett pris till operasolister, som också får uppträda i Operans ordinarie föreställningar. Inom  detta område har stiftelsen regelbundet stött operaföreställningar på Vattnäs Konsertlada, Dalhalla, Confidencen Ulriksdals Slottsteater, mfl.  Vidare har stöd lämnats till Orphei Drängar och andra körer, samt till tidskrifterna Opera och Opus.

Design och inredning

Stiftelsen är en av huvudmännen för Beckmans Designhögskola. Vidare har stiftelsen bekostat rumsinredningar på Uppsala universitet, Kungl Musikhögskolan och Handelshögskolan i Stockholm.

Pågående renovering av Nationalmuseum och Stockholms Konserthus är andra projekt som stiftelsen bidrar till.

Samhällsvetenskap

Sedan länge bekostar stiftelsen forskarstipendier, som utdelas till unga historieforskare vid konferensen De Svenska Historiedagarna. Ett särskilt pris utdelas till Stig Ramels minne. Stiftelsen är också bidragsgivare till SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.